`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(B\) và không thuộc \(A.\)

Cho các tập hợp: \(A = \left\{ {1;\,\,2;\,\,3;\,\,4;\,\,5;\,\,6} \right\}\) và \(B = \left\{ {1;\,\,3;\,\,5;\,\,7;\,\,9} \right\}.\)

Câu 341008: Viết tập hợp \(D\) gồm các phần tử thuộc \(B\) và không thuộc \(A.\)

A. \(D = \left\{ {6;\,\,9} \right\}.\)

B. \(D = \left\{ {7;\,\,9} \right\}.\)

C. \(D = \left\{ {5;\,\,7} \right\}.\)

D. \(D = \left\{ {2;\,\,6} \right\}.\)

Câu hỏi : 341008

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử của các tập hợp \(A,\,\,B\) rồi viết tập hợp \(D\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(D = \left\{ {7;\,\,9} \right\}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com