Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng các phần tử của tập hợp \(A.\)

Cho tập hợp: \(A = \left\{ {x \in \mathbb{N}\,|\,x = 4k - 1,\,\,k \in \mathbb{N}*,\,\,x \le 287} \right\}.\)

Câu 341020: Tính tổng các phần tử của tập hợp \(A.\)

A. \(10044\)

B. \(10040\)

C. \(14400\)

D. \(10440\)

Câu hỏi : 341020

Phương pháp giải:

Tổng các phần tử của tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có \(n\) phần tử là: \(\left( {a + b} \right) \times n:2.\)

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng các phần tử của tập hợp \(A\) là: \(\left( {287 + 3} \right).72:2 = 10440.\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com