Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The teacher as well as his students____________ at the school meeting yet.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 343822: The teacher as well as his students____________ at the school meeting yet.

A. arrived                    

B. hasn’t arrived  

C. haven’t arrived  

D. not arriving

Câu hỏi : 343822

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi có “as well as” đứng giữa 2 chủ ngữ trong câu => động từ chia theo chủ ngữ 1

  The teacher => danh từ số ít => động từ dạng số ít

  Dấu hiệu: “yet” => thì hiện tại hoàn thành dạng phủ định

  Tạm dịch: Thầy giáo cũng như học sinh của thầy vẫn chưa đến cuộc mít-tinh ở trường.

  Chọn B     

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com