Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The situation has become ______ worse, and it is now impossible to handle.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 343831: The situation has become ______ worse, and it is now impossible to handle.

A. progressively          

B. continuously           

C. frequently               

D. constantly

Câu hỏi : 343831

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Trạng từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  worse (adj): tồi tệ hơn (dạng so sánh hơn của “bad”)

  A. progressively (adv): càng ngày càng => kết hợp với so sánh hơn

  B. continuously (adv): liên tục, không ngớt (ám chỉ những cơn mưa)

  C. frequently (adv): thường xuyên                 

  D. constantly = usually = regularly (adv): thường xuyên, đều đặn

  Tạm dịch: Tình huống này càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bây giờ rất khó để giải quyết.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com