Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She not only works hard _____ has a good relationship with all her workmates.

Choose A, B, C, or D that best completes the sentence.

Câu 344608: She not only works hard _____ has a good relationship with all her workmates.

A. since

B. as

C. but also  

D. so

Câu hỏi : 344608
  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com