Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She was completely ____ because she was wearing a mask and sunglasses.

Choose A, B, C, or D that best completes the sentence.

Câu 346627: She was completely ____ because she was wearing a mask and sunglasses.

A. recognize                            

B. recognition                         

C. recognizable                       

D. unrecognizable

Câu hỏi : 346627
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com