`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảy  trăm hai mươi lăm triệu. 

Viết các số sau:

Câu 348125: Bảy  trăm hai mươi lăm triệu. 

A. 725 200 000 

B. 700 000 025 

C. \(725 00 000\)

D. \(725 000 000\)

Câu hỏi : 348125

Phương pháp giải:

Viết số:


+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé.


+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảy trăm hai mươi lăm triệu: 725 000 000 

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com