Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

They have built a new school near the park.

V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the given ones.

Câu 349156: They have built a new school near the park.

A. A new park has been built near a new school.

B. A new school have been built near the park by they.

C. A new school has been built near the park.

D. A new school has been build near the park by them.

Câu hỏi : 349156

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thì hiện tại hoàn thành:

  - Dạng chủ động: S + have/ has + Ved/ V3

  - Dạng bị động: S + have/ has  been + Ved/ V3

  Tạm dịch: Họ đã xây một ngôi trường mới gần công viên.

  A. Một công viên đã được xây gần một trường mới. => sai về nghĩa

  B. sai ngữ pháp: have been => has been; by they => by them

  C. Một ngôi trường mới đã được xây gần công viên.

  D. sai ngữ pháp: build => built

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com