Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

With his important contribution, Albert Einstein considered one of the greatest physicists of all time.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlines part that needs correction in each of the following questions.

Câu 352219: With his important contribution, Albert Einstein considered one of the greatest physicists of all time.

A. With 

B. important 

C. considered 

D. greatest 

Câu hỏi : 352219

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + Ved/P2 + (by O).

  Sửa lại: considered => is considered

  Tạm dịch: Với sự đóng góp quan trọng của mình, Albert Einstein được xem là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com