Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

My aunt used to sell vegetables at the local market to                    a living.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 353611: My aunt used to sell vegetables at the local market to                    a living.

A. take                         

B. do                           

C. earn                        

D. have

Câu hỏi : 353611

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  earn a living: kiếm tiền để nuôi sống bản thân

  Tạm dịch: Dì của tôi đã từng bán rau ở chợ để kiếm sống.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com