`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\({25^{5 - x}} - 2\left( {x - 2} \right){5^{5 - x}} + 3 - 2x = 0\)

Giải các phương trình mũ

Câu 355001: \({25^{5 - x}} - 2\left( {x - 2} \right){5^{5 - x}} + 3 - 2x = 0\)

A. \(x=5\)

B. \(x = 4\)

C. \(x=-4\)

D. \(x=-5\)

Câu hỏi : 355001
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com