Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị \(\left( C \right)\) và trục hoành:

Cho hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1\,\,\,\left( C \right)\).

Câu 362173: Viết phương trình tiếp tuyến tại giao điểm của đồ thị \(\left( C \right)\) và trục hoành:

A. \(y = 0\)

B. \(y = 1\)           

C. \(y =  - 1\)

D. \(y = \frac{1}{2}\)

Câu hỏi : 362173
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm \(\left( C \right)\) và trục hoành:

  \({x^4} - 2{x^2} + 1 = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

  Phương trình tiếp tuyến của \(\left( C \right):y = \left( {4x_0^3 - 4{x_0}} \right)\left( {x - {x_0}} \right) + x_0^4 - 2x_0^2 + 1\)

  \(\begin{array}{l}{x_0} = 1,\,\,\,{y_{tt}} = 0\\{x_0} =  - 1,\,\,{y_{tt}} = 0\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com