Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(T = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x + 2}}{{x\sqrt x  - 1}} - \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x  + 1}}\)

Rút gọn các biểu thức sau: 

Câu 364489: \(T = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x + 2}}{{x\sqrt x  - 1}} - \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x  + 1}}\)

A. \(T= \frac{{ - \sqrt x }}{{x + \sqrt x  + 1}}\)

B. \(T= \frac{{ - \sqrt x }}{{x - \sqrt x  + 1}}\)

C. \(T= \frac{{  \sqrt x }}{{x + \sqrt x  + 1}}\)

D. \(T= \frac{{ -2 \sqrt x }}{{x + \sqrt x  + 1}}\)

Câu hỏi : 364489
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,T = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x - 1}} - \frac{{x + 2}}{{x\sqrt x  - 1}} - \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x  + 1}}\,\,\,\,\,\left( {DK:\,\,x \ge 0,\,\,x \ne 1} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{\sqrt x  + 1}}{{(\sqrt x  - 1)(\sqrt x  + 1)}} - \frac{{x + 2}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}} - \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x  + 1}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{1}{{\sqrt x  - 1}} - \frac{{x + 2}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}} - \frac{{\sqrt x  + 1}}{{x + \sqrt x  + 1}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{x + \sqrt x  + 1 - (x + 2) - (\sqrt x  + 1)(\sqrt x  - 1)}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{x + \sqrt x  + 1 - x - 2 - (x - 1)}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{\sqrt x  - 1 - x + 1}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}}\\\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{\sqrt x  - x}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}}\\\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{ - \sqrt x \left( {\sqrt x  - 1} \right)}}{{(\sqrt x  - 1)(x + \sqrt x  + 1)}}\\\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{ - \sqrt x }}{{x + \sqrt x  + 1}}.\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com