Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,2655 < .... < 2665\)

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 371608: \(\,2655 < .... < 2665\)

A. 2663

B. 2662

C. 2661

D. 2660

Câu hỏi : 371608

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5.


Chú ý: Số chia hết cho 5 thì có tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,2655 < 2660 < 2665\)

  Số thích hợp là: 2660.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com