Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(148 + 123 + 52 + 377\)

Thực hiện các phép tính sau:

Câu 372768: \(148 + 123 + 52 + 377\)

A. \(600\)

B. \(700\)

C. \(800\)

D. \(900\)

Câu hỏi : 372768

Phương pháp giải:

- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:


                        Lũy thừa \( \to \) Nhân và chia \( \to \) Cộng và trừ


- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc: \((\,\,)\,\, \to {\rm{[}}\,\,{\rm{]}}\,\, \to {\rm{\{ }}\,\,{\rm{\} }}\) 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(\begin{array}{l}148 + 123 + 52 + 377\\ = \left( {148 + 52} \right) + \left( {123 + 377} \right)\\ = 200 + 500\\ = 700\end{array}\)        

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com