Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

________ at the airport more early, he would have met his friend.

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 373463: ________ at the airport more early, he would have met his friend.

A. Then he arrived

B. Had he arrived  

C. When he arrived

D. He has arrived

Câu hỏi : 373463

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dấu hiệu: mệnh đề chính chia “would have + P2”

  - Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 dùng để diễn tả một giả thiết trái ngược với thực tế đã xảy ra ở quá khứ

  - Công thức: If S + had + Ved/ V3 + O, S + would/ could + have + Ved/ V3 + O.

  - Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + (not) + Ved/ V3, S + would/ could have + Ved/ V3.

  Tạm dịch: Nếu anh ấy đến sân bay sớm hơn, thì anh ấy đã gặp bạn anh ấy rồi.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com