Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word with the main stress different from that of the other three words in each question.

Câu 373520:

A. situation

B. examination            

C. generation 

D. education  

Câu hỏi : 373520

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 4, 5 âm tiết

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. situation /sɪtʃuˈeɪʃn/           

  B. examination /ɪɡzæmɪˈneɪʃn/           

  C. generation /dʒenəˈreɪʃn/     

  D. education /edʒuˈkeɪʃn/ 

  Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ion” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

  Trọng âm đáp án B rơi vào âm tiết thứ tư, còn lại là âm thứ ba

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com