`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(1152 - \left( {374 + 1152} \right) + \left( { - 65 + 374} \right)\)

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

Câu 374293: \(1152 - \left( {374 + 1152} \right) + \left( { - 65 + 374} \right)\)

A. \(65\)

B. \(-35\)

C. \(35\)

D. \(-65\)

Câu hỏi : 374293

Phương pháp giải:

+) Sử dụng quy tắc: Bỏ ngoặc của biểu thức đằng trước có dấu – thì phải đổi dấu tất cả các hạng tử trong ngoặc.


+) Thứ tự thực hiện biểu thức có các dấu ngoặc là: \(\left( {} \right) \to \left[ {} \right] \to \left\{ {} \right\}.\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}1152 - \left( {374 + 1152} \right) + \left( { - 65 + 374} \right)\\ = 1152 - 374 - 1152 - 65 + 374\\ = \left( {1152 - 1152} \right) - \left( {374 - 374} \right) - 65\\ = 0 - 0 - 65\\ =  - 65.\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com