`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\( - \left( {x + 84} \right) + 213 =  - 16\)

Tìm \(x \in \mathbb{Z}\), biết:

Câu 374305: \( - \left( {x + 84} \right) + 213 =  - 16\)

A. \(-145\)

B. \(145\)

C. \(-125\)

D. \(125\)

Câu hỏi : 374305

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {x + 84} \right) + 213 =  - 16\\\,\,\,\,\,\,\, - x - 84 + 213\,\,\,\,\,\,\, =  - 16\\\,\,\,\,\,\,\, - x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 16 - 213 + 84\\\,\,\,\,\,\,\, - x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 145\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,145.\end{array}\)

  Vậy \(x = 145.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com