`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions from 5 to 6.

Câu 382861:

A. reflect  

B. contain        

C. purchase                 

D. suggest

Câu hỏi : 382861

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. reflect /rɪˈflekt/      

  B. contain /kənˈteɪn/   

  C. purchase /ˈpɜːtʃəs/              

  D. suggest /səˈdʒest/

  Quy tắc:

  - Những động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Ngoại lệ: ‘purchase

  - Những danh từ, tính từ có 2 âm tiết thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com