`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions from 5 to 6.

Câu 382862:

A. possession  

B. politics        

C. decision                  

D. refusal

Câu hỏi : 382862

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. possession /pəˈzeʃn/

  B. politics /ˈpɒlətɪks/  

  C. decision /dɪˈsɪʒn/               

  D. refusal /rɪˈfjuːzl/

  Quy tắc:

  - Những từ có tận cùng là đuôi “-ion”, “-ics” thường có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.  Ngoại lệ: ‘politics

  - Hậu tố “-al” không nhận trọng âm và không làm thay đổi trọng âm từ gốc.

  Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com