`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

If you do what you tell others, they ________ in you.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Câu 382977: If you do what you tell others, they ________ in you.

A. believe                          

B. won’t believe       

C. will believe  

D. would believe

Câu hỏi : 382977

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dấu hiệu: mệnh đề chứa “if” chia thì hiện tại đơn (do want)

  - Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  - Công thức chung: If + S + V (thì hiện tại đơn) + O,  S + will/won’t + V(nguyên thể) + O.

  Tạm dịch: Nếu bạn làm những gì bạn nói với người khác, họ sẽ tin bạn.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com