`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

To protect _______ hackers, security experts advise longer passwords _______ combinations of upper and lowercase letters, as well as numbers.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Câu 382980: To protect _______ hackers, security experts advise longer passwords _______ combinations of upper and lowercase letters, as well as numbers.

A. against - in

B. from - to  

C. on - between  

D. against - with

Câu hỏi : 382980

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  protect (sb/sth) from/ against: bảo vệ ai khỏi, chống lại

  in combination of: với sự kết hợp của

  Tạm dịch: Để bảo vệ chống lại tin tặc, các chuyên gia bảo mật khuyên rằng nên mật khẩu dài hơn với sự kết hợp của chữ hoa và chữ thường, cũng như số.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com