Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Applications _______ in after 30 April will not be considered.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Câu 382982: Applications _______ in after 30 April will not be considered.

A. sent                               

B. send                              

C. that is sent     

D. which sent

Câu hỏi : 382982

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng (bỏ đại từ quan hệ):

  - Ved/ V3: khi mệnh đề đó ở dạng bị động

  - to V: khi trước danh từ là “the only/ first/ second/ so sánh nhất …) => dạng bị động: to + be + Ved/ V3.

  Câu đầy đủ: Applications which are sent in after 30 April will not be considered.

  Câu rút gọn: Applications sent in after 30 April will not be considered.

  Tạm dịch: Các đơn xin việc được gửi sau ngày 30 tháng 4 sẽ không được xem xét.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com