`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I won’t buy that car because it has too much _______ on it.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Câu 382983: I won’t buy that car because it has too much _______ on it.

A. ups and downs

B. white tie   

C. wear and tear      

D. odds and ends

Câu hỏi : 382983

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. ups and downs: sự thăng trầm      

  B. white tie: lời nói dối vô hại

  C. wear and tear: sự hao mòn và hư hỏng     

  D. odds and ends: đầu thừa đuôi vẹo

  Tạm dịch: Tôi sẽ không mua chiếc xe đó vì nó bị hao mòn và hỏng nhiều quá.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com