Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,\,\left( {{x^2} + \sqrt {16} } \right)\left( {\left| x \right| - \frac{1}{3}} \right) = 0\)

Tìm \(x\) biết: 

Câu 384919: \(\,\,\left( {{x^2} + \sqrt {16} } \right)\left( {\left| x \right| - \frac{1}{3}} \right) = 0\)

A. \(x =  \pm \frac{-5}{3}\).

B. \(x =  \pm \frac{5}{3}\).

C. \(x =  \pm \frac{-1}{3}\).

D. \(x =  \pm \frac{1}{3}\).

Câu hỏi : 384919

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức: \(AB = 0\) thì \(A = 0\) hoặc \(B = 0\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,\,\left( {{x^2} + \sqrt {16} } \right)\left( {\left| x \right| - \frac{1}{3}} \right) = 0\)

  \(\left( {{x^2} + 4} \right)\left( {\left| x \right| - \frac{1}{3}} \right) = 0\)

  TH1: \({x^2} + 4 = 0\)

  \(\begin{array}{l}{x^2} = 0 - 4\\{x^2} =  - 4\end{array}\)

  Không có giá trị nào của \(x\) thỏa mãn vì \({x^2} \ge 0\) với mọi \(x\) và \( - 4 < 0\).

  TH2: \(\left| x \right| - \frac{1}{3} = 0\)

  \(\begin{array}{l}\left| x \right| = \frac{1}{3}\\x =  \pm \frac{1}{3}\end{array}\)

  Vậy \(x =  \pm \frac{1}{3}\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com