`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

We bought some _________.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 386529: We bought some _________.

A. German lovely old glasses    

B. German old lovely glasses      

C. lovely old German glasses        

D. old lovely German glasses

Câu hỏi : 386529

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trật tự tính từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vị trí của tính từ trước danh từ:

  Opinion (quan điểm) - lovely + Age (độ tuổi) – old + Origin (xuất xứ) – German + Noun (danh từ) - glasses

  Tạm dịch: Chúng tôi đã mua một vài cái kính dễ thương cũ của Đức.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com