Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Had he known more about the information technology, he would have invested in some computer companies.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions.

Câu 386556: Had he known more about the information technology, he would have invested in some computer companies.

A. Not knowing about the information technology help him invest in some computer company.

B. He didn’t know much about the information technology and he didn’t invest in any computer companies.

C. Knowing about the information technology, he would have invested in some computer companies.

D. He would have invested in some computer companies without his knowledge of the information technology.

Câu hỏi : 386556

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dấu hiệu: mệnh đề chính “would have invested”

  - Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 diễn tả một điều kiện không có thực trong quá khứ dẫn đến kết quả trái với sự thật trong quá khứ.

  - Công thức: If + S + had P2, S + would have P2.

  - Công thức dạng đảo ngữ: Had + S + P2, S + would have P2

  Tạm dịch: Nếu anh ấy đã biết nhiều về công nghệ thông tin, anh ấy sẽ đầu tư vào một vài công ty về máy tính.

  A. Không biết nhiều về công nghệ thông tin giúp anh ấy đầu tư vào một vài công ty về máy tính. => sai nghĩa

  B. Anh ấy đã không biết nhiều về công nghệ thông tin và anh ấy đã không đầu tư vào một vài công ty về máy tính.

  C. Sai ngữ pháp “Knowing” => “Had he known”

  D. Anh ấy sẽ đầu tư vào một vài công ty về máy tính mà không có kiến thức về công nghệ thông tin. => sai nghĩa

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com