`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

His mother is _____ mine, but he is younger than me.

1.2. TIẾNG ANH

Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

Câu 391910: His mother is _____ mine, but he is younger than me.

A. more old than

B. old as 

C. not as older as     

D. older than

Câu hỏi : 391910

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh hơn

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc so sánh hơn: to be + short adj-er/more + long adj + than

  “old” là tính từ ngắn nên ở dạng so sánh sẽ là: “older than”

  Tạm dịch: Mẹ của anh ta lớn tuổi hơn mẹ tôi nhưng anh ta lại trẻ hơn tôi.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com