Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The #Trashtag Challenge has had a great influence on people around the world. They have started to clean up their nearby polluted areas.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 405214: The #Trashtag Challenge has had a great influence on people around the world. They have started to clean up their nearby polluted areas.

A. So influential is the #Trashtag Challenge that people around the world have started to clean up their nearby polluted areas.

B. Only if the #Trashtag Challenge greatly influenced people around the world would they start cleaning up their nearby polluted areas.

C. Not until people around the world had started cleaning up their nearby polluted areas did the #Trashtag Challenge greatly influence them.

D. But for the great influence of the #Trashtag Challenge, people around the world would have started cleaning their nearby polluted areas.

Câu hỏi : 405214

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc đảo ngữ với “so…that”: So + adj + tobe + S + that + S + V… : … quá … đến nỗi …

  Tạm dịch: Thử thách #Trashtag đã có ảnh hưởng lớn đến mọi người trên khắp thế giới. Họ đã bắt đầu dọn dẹp các khu vực ô nhiễm quanh họ.

  A. Thử thách #Trashtag có ảnh hưởng lớn đến nỗi mọi người trên khắp thế giới đã bắt đầu dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm quanh họ.

  B. Chỉ khi Thử thách #Trashtag ảnh hưởng lớn đến mọi người trên khắp thế giới, họ mới bắt đầu dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm quanh họ. => sai nghĩa

  C. Không phải đến khi mọi người trên khắp thế giới bắt đầu dọn dẹp những khu vực bị ô nhiễm quanh họ thì Thử thách #Trashtag mới ảnh hưởng lớn đến họ. => sai nghĩa

  D. Nếu không vì ảnh hưởng lớn của Thử thách #Trashtag, mọi người trên khắp thế giới sẽ đã bắt đầu dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm quanh họ rồi. => sai nghĩa

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com