Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng \(100\) số hạng đầu tiên của dãy.

Cho dãy số \(2;\,\,7;\,\,12;\,\,17;\,\,22;...\)

Câu 405533: Tính tổng \(100\) số hạng đầu tiên của dãy.

A. \(49900\)

B. \(24950\)

C. \(50000\)

D. \(25000\)

Câu hỏi : 405533

Phương pháp giải:

S  = (số cuối + số đầu) . số số hạng : 2

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  Số hạng thứ nhất: \(2 + 5.0 = 2\)

  Số hạng thứ hai: \(2 + 5.1 = 7\)

  Số hạng thứ ba: \(2 + 5.2 = 12\)

  Số hạng thứ \(100\) là: \(2 + 5.99 = 497\)

  Do vậy, tổng \(100\) số hạng đầu tiên của dãy là: \(\left( {2 + 497} \right).100:2 = 24950\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com