Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định A, B bằng cách liệt kê phần tử

Cho A là tập hợp 5 số tự nhiên đầu tiên, B là tập hợp 3 số lẻ đầu tiên

Câu 408250: Xác định A, B bằng cách liệt kê phần tử

A. \(A = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\,\,;\,\,\,B = \left\{ {1;3;5} \right\}\)

B. \(A = \left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\,\,;\,\,\,B = \left\{ {1;3;5} \right\}\)

C. \(A = \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\,\,;\,\,\,B = \left\{ {1;3;5} \right\}\)

D. \(A = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\,\,;\,\,\,B = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

Câu hỏi : 408250

Phương pháp giải:

Sử dụng cách viết tập hợp bằng cách liệt kê phần tử.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập hợp A gồm 5 chữ số tự nhiên đầu tiên là: \(A = \left\{ {0;\,\,\,1;\,\,\,2;\,\,\,3;\,\,\,4} \right\}.\)

  Tập hợp B gồm 3 số lẻ đầu tiên là: \(B = \left\{ {1;\,\,\,3;\,\,\,5} \right\}.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com