Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I will probably do well in my next English test.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Câu 417068: I will probably do well in my next English test.

A. I will have to do well in my next English test.  

B. I must do well in my next English test.

C. I will definitely do well in my coming English test.

D. I might do well in my coming English test.

Câu hỏi : 417068

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + will + probably + V_nguyên thể: Ai đó có thể sẽ làm gì

  = S + might + V_nguyên thể: Ai đó có thể làm gì

  S + will + have to + V_nguyên thể: Ai đó sẽ phải làm gì

  S + must + V_nguyên thể: Ai đó phải làm gì

  S + will + definitely + V_nguyên thể: Ai đó chắc chắn sẽ làm gì

  Tạm dịch: Tôi có thể sẽ làm tốt bài kiểm tra tiếng Anh tiếp theo của mình.

  A. Tôi sẽ phải làm tốt bài kiểm tra tiếng Anh tiếp theo của mình. => sai nghĩa

  B. Tôi phải làm tốt bài kiểm tra tiếng Anh tiếp theo của mình. => sai nghĩa

  C. Tôi chắc chắn sẽ làm tốt bài kiểm tra tiếng Anh sắp tới của mình. => sai nghĩa

  D. Tôi có lẽ sẽ làm tốt bài kiểm tra tiếng Anh sắp tới của mình.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com