Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The word "this" in the last paragraph refers to ___________

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 20 to 24.

The popular view that music enhances creativity has been challenged by researchers who say has the opposite effect. Psychologists from the University of Central Lancashire, University of Gävle in Sweden and Lancaster University investigated the impact of background music on performance by presenting people with verbal insight problems that are believed to tap creativity.

They found that background music "significantly impaired" people ability to complete tasks testing verbal creativity - but there was no effect for background library noise. For example, a participant was shown three words (e.g., dress, dial, flower), with the requirement being to find a single associated word (in this case “sun”) that can be combined to make a common word or phrase (i.e., sundress, sundial and sunflower).

The researchers used experiments involving verbal tasks in either a quiet environment or while exposed to: (1) Background music with foreign (unfamiliar) lyrics; (2) Instrumental music without lyrics; or (3) Music with familiar lyrics. Dr. Neil McLatchie of Lancaster University said: "We found strong evidence of impaired performance when playing background music in comparison to quiet background conditions. “Researchers suggest this may be because music disrupts verbal working memory.

The third experiment - exposure to music with familiar lyrics - impaired creativity regardless of whether the music also boosted mood, induced a positive mood, was liked by the participants, or whether participants typically studied in the presence of music.

However, there was no significant difference in performance of the verbal tasks between the quiet and library noise conditions. Researchers say this is because library noise is a "steady state" environment which is not as disruptive. "To conclude, the findings here challenge the popular view that music enhances creativity, and instead demonstrate that music, regardless of the presence of semantic content (no lyrics, familiar lyrics or unfamiliar lyrics), consistently disrupts creative performance in insight problem solving."

(Adapted from https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190227081542.htm)

Câu 554541: The word "this" in the last paragraph refers to ___________

A. no significant difference

B. performance of the verbal tasks

C. the significant difference

D. the quiet environment

Câu hỏi : 554541

Phương pháp giải:

Đọc hiểu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ "this" trong đoạn cuối đề cập đến ___________

  A. không có sự khác biệt đáng kể

  B. thực hiện các nhiệm vụ bằng lời nói

  C. sự khác biệt đáng kể

  D. môi trường yên tĩnh

  Thông tin: However, there was no significant difference in performance of the verbal tasks between the quiet and library noise conditions. Researchers say this is because library noise is a "steady state" environment which is not as disruptive.

  Tạm dịch: Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể trong việc thực hiện các tác vụ bằng lời nói giữa điều kiện yên tĩnh và tiếng ồn trong thư viện. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này là do tiếng ồn thư viện là một môi trường "trạng thái ổn định" không gây rối loạn.

  Chú ý:

  Nội dung dịch:

  Các nhà nghiên cứu cho rằng quan điểm phổ biến rằng âm nhạc tăng cường khả năng sáng tạo đã bị thách thức bởi những người nói rằng nó có tác dụng ngược lại. Các nhà tâm lý học từ Đại học Central Lancashire, Đại học Gävle ở Thụy Điển và Đại học Lancaster đã nghiên cứu tác động của nhạc nền đối với hiệu suất bằng cách trình bày cho những người có vấn đề về hiểu biết bằng lời nói được cho là có khả năng khai thác khả năng sáng tạo.

  Họ phát hiện ra rằng nhạc nền "làm suy giảm đáng kể" khả năng hoàn thành nhiệm vụ của con người khi kiểm tra khả năng sáng tạo bằng lời nói - nhưng không có tác dụng đối với tiếng ồn của thư viện nền. Ví dụ: một người tham gia được hiển thị ba từ (ví dụ: váy, quay số, hoa), với yêu cầu là tìm một từ liên kết duy nhất (trong trường hợp này là “mặt trời”) có thể được kết hợp để tạo thành một từ hoặc cụm từ phổ biến (tức là , mặt trời, đồng hồ mặt trời và hướng dương).

  Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các thí nghiệm liên quan đến các nhiệm vụ bằng lời nói trong môi trường yên tĩnh hoặc trong khi tiếp xúc với: (1) Nhạc nền có lời bài hát nước ngoài (không quen thuộc); (2) Nhạc chế không lời; hoặc (3) Nhạc với lời bài hát quen thuộc. Tiến sĩ Neil McLatchie của Đại học Lancaster cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc giảm hiệu suất khi chơi nhạc nền so với điều kiện nền yên tĩnh." Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể là do âm nhạc làm gián đoạn trí nhớ hoạt động bằng lời nói.

  Thử nghiệm thứ ba - tiếp xúc với âm nhạc với lời bài hát quen thuộc - làm suy giảm khả năng sáng tạo bất kể âm nhạc đó có thúc đẩy tâm trạng, tạo ra tâm trạng tích cực, được những người tham gia thích hay không, hoặc liệu những người tham gia có thường nghiên cứu khi có nhạc hay không.

  Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể trong việc thực hiện các tác vụ bằng lời nói giữa điều kiện yên tĩnh và tiếng ồn trong thư viện. Các nhà nghiên cứu cho biết điều này là do tiếng ồn thư viện là một môi trường "trạng thái ổn định" không gây rối loạn. "Để kết luận, những phát hiện ở đây thách thức quan điểm phổ biến rằng âm nhạc nâng cao tính sáng tạo và thay vào đó chứng minh rằng âm nhạc, bất kể sự hiện diện của nội dung ngữ nghĩa (không có lời bài hát, lời bài hát quen thuộc hoặc lời bài hát không quen thuộc), luôn làm gián đoạn hiệu suất sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề bằng cái nhìn sâu sắc."

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com