Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Tìm các giá trị của a để A < 0.

Cho biểu thức A=(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1}-\frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}}):\frac{\sqrt{a}-1}{a-1}  với a > 0, a ≠ 1.

Câu 59200: Tìm các giá trị của a để A < 0.

A. a < 0 hoặc a > 1

B. a > 1

C. 0 < a < 1

D. 1< a < 5

Câu hỏi : 59200
  • Đáp án : C
    (1) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com