Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Căn bậc hai - Căn bậc ba

Rút gọn P

Cho biểu thức:

P = frac{sqrt{x} + 1}{sqrt{x} - 2} + frac{2sqrt{x}}{sqrt{x} + 2} + frac{2 + 5sqrt{x}}{4 - x}  với x ≥ 0 và x ≠ 4

Câu 60193: Rút gọn P

A. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 2}

B. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} - 2}

C. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 3}

D.frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 2}

Câu hỏi : 60193
 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  P = frac{sqrt{x} + 1}{sqrt{x} - 2} + frac{2sqrt{x}}{sqrt{x} + 2} + frac{2 + 5sqrt{x}}{4 - x} 

  frac{x+3sqrt{x}+2+2x-4sqrt{x}-2-5sqrt{x}}{(sqrt{x}-2)(sqrt{x}+2)}

  frac{3x - 6sqrt{x} }{(sqrt{x}- 2)(sqrt{x} + 2)} = frac{3sqrt{x}(sqrt{x} - 2) }{(sqrt{x}- 2)(sqrt{x} + 2)} = frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 2}

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com