Đề kiểm tra sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Đề 1 - Tự luận)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2334

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? (Sai ghi S và đúng ghi Đ vào dấu .......)

 

a. Quá trình trao đổi nước ở thực vật là quá  trình thoát hơi nước     ...............

 

b. Quá trình thoát hơi nước qua con đường cutin đóng vai trò quan trọng ở TV ...............

 

c. Dòng mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng bao gồm các tế bào sống    ...............

 

d. TV hấp thụ khoáng chủ yếu dưới dạng NH4+ và NH3     ...............

 

e. Sắc tố phụ có khả năng hấp thụ và biến đổi năng lượng ánh sáng trong quang hợp  ...............

 

f. Hợp chất cố định CO2  trong chu trình TV C4 và thực vật CAM là giống nhau   ...............

 

g. Cây mía, lúa, rêu quang hợp theo chu trình Calvin (C3)  ...............

 

h. điểm bù ánh sáng là điểm làm cho cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp   ...............

Câu 2: Về quá trình  trao đổi nước ở thực vật hãy cho biết:

a. Những động lực nào tham gia vào quá trình đó? động lực nào là quan trọng nhất? giải thích

b. Tại sao hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa chỉ thường gặp ở cây bụi và cây thân thảo mà không gặp ở cây thân gỗ cao?

c. TV CAM có những đặc điểm thích nghi nào về hình thái, hoạt động sinh lí trong quang hợp ở điều kiện khí hậu khắc nghiệt?

d. Quá trình hút nước từ đất vào hệ rễ theo những con đường nào? Đặc điểm của từng con đường?

Câu 3: a. Pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp phân biệt với nhau bởi những đặc điểm nào?

b. Quá trình quang hợp trong pha tối của TV  C3 và TV C4 khác nhau ở những chỉ tiêu: số loại lục lạp, điều kiện sống, chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên, hô hấp sáng như thế nào?

Câu 4: Quá trình hô hấp sáng ở thực vật xảy ra ở loại thực vật nào? Những bào quan nào tham gia vào quá trình đó? Trình bày cơ chế của quá trình đó?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Pé Ptôm 0 0 0% 45.17
2 nguyễn thị tố như 0 0 0% 45.18
3 Kim Anh 0 0 0% 45.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11