Đề kiểm tra sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Đề 2 - Tự luận)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2330

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai? (Sai ghi S và đúng ghi Đ vào dấu .......)

a. Quá trình hấp thụ nước cần năng lượng ATP

b. Quá trình thoát hơi nước qua khí khổng chiếm phần lớn lượng nước mất đi ở TV

c. Dòng mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng bao gồm các tế bào chết đi từ trên xuống

d. Nước trong cây được vận chuyển theo một chiều duy nhất từ rễ → thân → lá

e. Carotenoit có khả năng hấp thụ và biến đổi năng lượng ánh sáng trong quang hợp

f. Hợp chất cố định CO2  trong chu trình TV C4 và thực vật CAM là khác nhau

g. Cây mía, thanh long, dứa đều quang hợp theo chu trình Calvin CAM

h. các bào quan tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật là ti thể, lizoxom, lục lạp

i. ở TV CAM quang hợp xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bao bó mạch

k. hô hấp sáng là quá trình xảy ra đồng thời với quá trình quang hợp

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học hãy giải thích các nội dung sau:

a. Tại sao khi bón phân quá liều lượng cho cây trồng thì thấy cây thường bị héo hoặc chết?

b. Tại sao đối với hoa các loài thân rỗng như sen, súng thì việc cắt gốc trong môi trường nước sẽ giúp hoa tươi lâu hơn là cắt gốc trong môi trường không khí?

c. Cây xương rồng có đặc điểm thích nghi về hình thái và hoạt động sinh lí như thế nào để thực hiện được quá trình quang hợp?

d. Tế bào quản bào và tế bào mạch ống trong dòng mạch gỗ phân biệt với nhau bởi những đặc điểm nào?

Câu 3: a. Sắc tố quang hợp bao gồm những loại nào trình bày đặc điểm và chức năng của từng loại? Tại sao lá cây có màu xanh?

b. Quá trình quang hợp trong pha tối của TV  C3 và TV CAM khác nhau ở những chỉ tiêu: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố định CO2 đầu tiên, hô hấp sáng như thế nào?

Câu 4: \a. viết phương trình oxi hóa hoàn toàn C6H12O6, C3H4O3, C15H31COOH nếu các chất này là nguyên liệu của hô hấp thực vật? Từ đó xác định hệ số hô hấp của các nguyên liệu này?

b. Một lí do cơ bản làm cho năng suất của cây C3 luôn thấp hơn TV C4 và TV CAM liên quan đến quang hợp và hô hấp đó là quá trình nào? nguyên nhân và vai trò của hiện tượng đó?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11