Đề luyện Sóng ánh sáng- Đề số 5

Thời gian thi : 30 phút - Số câu hỏi : 19 câu - Số lượt thi : 372

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, do D= 1,5m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d= 60cm. Khoảng vân đo được trên màn bằng 3mm. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S2. Hỏi để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu?

Câu 2: Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là D. Hai khe cách màn một đoạn là 2,7m. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn 1,5mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển 4,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d:

Câu 3: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn

Câu 4: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ 3

Câu 5: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Đặt sau khe S2 một bản thủy tinh song song có chiết suất n=1,5, độ dày e=4 µm. Hỏi vị trí hệ thống vân sẽ dịch chuyển trên màn như thế nào?

Câu 6: Một nguồn sáng đơn sắc λ=0,60 µm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe S1 và S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn hứng ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Nếu không đặt bản thủy tinh mà đổ đầy vào khoảng giữa khe và màn một chất lỏng có chiết suất n, người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 0,45mm. Tính chiết suất n của chất lỏng

Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta thấy khoảng vân tăng thêm 0,3mm khi dời màn để khoảng cách giữa màn và hai khe thay đổi một đoạn 0,5m. Biết hai khe cách nhau là a=1mm. Bước sóng của ánh sáng đã sử dụng là

Câu 8: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38 µm đến 0,76 µm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến mà là 2m. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4≤ λ≤ 0,76 µm. Khoảng cách hai khe 0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa vân tối bậc 1 đến vân sáng bậc 1 là

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc 1 quan sát được trên màn là:

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm và 660nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa (trung tâm) ứng với hai bức xạ trên trùng nhau. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là

Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 µm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của ánh sáng đơn sắc khác?

Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Y-âng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D=2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a=2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,48 µm và λ2=0,64 µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm gần nhất cách vân trung tâm

Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng, khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,589 µm thì quan sát được 13 vân sáng còn khi dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ thì quan sát được 11 vân sáng. Bước sóng λ có giá trị

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, chiếu sáng cùng lúc vào hai khe hai bức xạ có bức xạ λ1=0,50 µm và λ2. Quan sát ở trên màn, thấy tại vị trí vân sáng bậc 6 của bức xạ λ1 còn có vân sáng bậc 5 của bức xạ λ2. Bước sóng λ2 của bức xạ trên là

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng ta có: a=0,2mm, D=1,2m. Nguồn gồm hai bức xạ có λ1=0,45µm và λ2=0,75µm. Công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên là

Câu 17: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn sáng có hai bức xạ λ1= 0,5 µm và λ2> λ1 sao cho vân sáng bậc 5 của λ1 trùng với một vân sáng của λ2. Giá trị của bức xạ λ2 là:

Câu 18: Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38µm đến 0,76µm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Y-âng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D=2,5m, khoảng cách giữa hai khe là =2,5mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1=0,48µm; λ2=0,64µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 NguyenMy 8 9 89% 30.03
2 Gia Thiện 1 1 100% 0.42
3 Trung Nguyên Trần 0 0 0% 0.18
4 Ngô Anh Tuấn 1 1 100% 0.48
5 Xuân Quân 0 0 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12