Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2010

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1538

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam được

Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

tháng 7 - 1936 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941.

Câu 2: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở

Đông Dương được kí kết trong hoàn cảnh lịch sử nào ? Nêu ý nghĩa của Hiệp định.

Câu 3: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đưa đất nước chuyển sang thời

kì đổi mới ? Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới của Đảng.

Câu 4: Tóm tắt nội dung các giai đoạn lịch sử Campuchia từ sau Chiến tranh thế

giới thứ hai đến tháng 1 - 1979.

Câu 5: Nêu tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

từ năm 1950 đến năm 1973.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Chính Lâm 0 0 0% 0.03

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12