Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2013

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1503

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Vào nửa cuối những năm 30 của thế kỉ XX, tình hình thế giới và trong nước có

những biến chuyển gì? Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) định ra đường lối và phương pháp đấu

tranh như thế nào?

Câu 2: Tóm tắt diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. Nêu kết quả và ý

nghĩa của chiến dịch đó.

Câu 3: Vì sao Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975? Trình

bày diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên (3 – 1975).

Câu 4: Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu

những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 5: Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. Nêu vai

trò, thành phần và nguyên tắc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12