Đề thi HKII môn hóa lớp 11 trường THPT Hoài ân năm 20011-2012

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 2252

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axít Axêtic :

Câu 2: Hiđrôcacbon thơm không thể bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 là :

Câu 3: Tự luận:

(1đ)   Cho các chất :  ÊtylClorua  ,  Anđêhit Axêtic ,   Propan-1-ol  ,   Phênol   

Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có ) khi cho mỗi chất trên lần lượt tác dụng với mỗi chất sau :

Dung dịch NaOH,t0  ,   CuO, to   ,  dung dịch AgNO3 / NH3

Câu 4: Dãy gồm các chất có thể làm mất màu dung dịch brôm : 

Câu 5: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :

Câu 6: Cho sơ đồ biến hóa :  Êtanol \rightarrow(X) \rightarrow  Êtanol

X có thể có bao nhiêu chất trong số chất sau : Êtylen ,  ÊtylClorua , Êtan , ĐiêtylÊte , Êtanal , AxitAxêtic  thõa mãn sơ đồ trên :( mỗi mũi tên là 1 PTHH)

 

Câu 7: Trong phản ứng Hiđrôhóa Anđêhit thành ancol bậc I , anđêhit đóng vai trò là :

Câu 8: Chỉ  dung dịch AgNO3 / NH3 không thể phân biệt được cặp chất khí nào sau :

Câu 9: Khi Hiđrôhóa anken X thu được Isopentan , X có thể có bao nhiêu đồng phân cấu tạo :

Câu 10: Cho các hợp chất thơm :     HO-C6H4-CH2OH  (1) , CH3OC6H4OH  (2) , HOC6H4OH   (3) ,  CH3OC6H4CH2OH  (4) .Chất nào trên có thể tác dụng cả 3 chất :  Na , dung dịch NaOH , dung dịch HBr  :

Câu 11: Đun nóng 1 hỗn hợp gồm 2 Ancol no đơn chức mạch hở liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đđ ở 140oc thu được 21,6 gam H2O và 72 gam hỗn hợp 3 ête .  Công thức cấu tạo của 2 ancol là :

Câu 12: Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau đây :Prôpan  \rightarrow IsoPrôpylClorua \rightarrow Prôpen \rightarrow Prôpan -2-ol \rightarrow Axêton

Câu 13: Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm ancol Êtylic và 1 axít cacboxylic mạch hở no đơn chức tác dụng với Na dư thì sinh ra 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng hỗn hợp ban đầu khi tác dụng với 1 lượng dư dung dịch Na2CO3 thi sinh ra 3,36 lít khí (đkc) .

            1/ Xác định khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu         (1,5đ)

            2/ Xác định công thức cấu tạo của axít .                            ( 0,5đ)

            3/ Nếu đun nóng lượng hỗn hợp X  ban đầu  với H2SO4 đđ thì sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 7,65gam este . Tính hiệu suất phản ứng này ? (1đ)

(Cho :  C=12 , O=16 , H=1 ) 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ly Nguyễn 1 5 20% 45.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11