Đề thi học kì 1 môn hóa 11 - chương trình chuyên trường THPT TN năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2121

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: ( 2 điểm):

Viết công thức cấu tạo của các hợp chất dị vòng sau đây:

a) 2-Metyl-5-phenylthiophen.

b) Axit 3-etylpirol-2-cacboxylic.

c) 2,6-Đi-tert-butylpiriđin.

d) Etyl piriđin-3-cacboxylat.

Câu 2: (3 điểm)

Cho các chất:  anabazin;  nicotin; nicotirin.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho mỗi chất trên tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1 : 1.

b) Sắp xếp các chất theo chiều tăng dần tính bazơ.

c) Oxi hóa nicotin bằng K2Cr2O7 trong dung dịch H2SO4 thu được axit nicotinic. Viết công thức cấu tạo của axit nicotinic và so sánh nhiệt độ nóng chảy của nó với axit benzoic. Giải thích.

Câu 3: ( 3điểm):

Cho furfuran (hay là furan-2-cacbanđehit) vào các hoá chất sau:

a) CH3COCH3, có mặt dung dịch NaOH loãng;

b) (CH3CO)2O có mặt CH3COONa, rồi đun với dung dịch axit;

c) C6H5NHNH2 trong etanol đun nóng.

d)  Dung dịch KOH.

Viết các sơ đồ phản ứng.

Câu 4: ( 2 điểm):

Viết các phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ sau:

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11