Đề thi học kì 2 môn hóa 11 ban cơ bản trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 30 câu - Số lượt thi : 2630

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đun nóng 2,3 gam Toluen với dung dịch KMnO4­ thu được axit benzoic. Khối lượng axit benzoic tạo thành là :

Câu 2: Cho 5,6 gam một anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. CTCT thu gọn của anđehit là:

Câu 3: Để phân biệt 3 dung dịch: axit axetic, axit acrylic, axit fomic, ta dùng thứ tự các thuốc thử là:

Câu 4: Phenol tác dụng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào dưới đây?

Câu 5: Xác định công thức cấu tạo đúng của C4H9OH biết khi tách nứơc ở điều kiện thích hợp thu được hai anken:

Câu 6: Dùng nước Brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?

Câu 7: Cho các câu sau:

1. Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở có hai liên kết đôi trong phân tử.

2. Những hiđrocacbon không no có hai liên kết đôi trong phân tử là ankađien.

3. Những hiđrocacbon có khả năng cộng hợp với hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

4. Ankađien là những hiđrocacbon có công thức chung là CnH2n-2 ().

Số câu đúng là:

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lit CO2 (đktc). CTPT của hai anđehit là:

Câu 9: Đun nóng 13,8 gam ancol etylic với H2SO4 đặc ở 170oC được 5,04 lít C2H4 ( đktc). Hiệu suất phản ứng đạt:

Câu 10: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

Câu 11: Cho bảng dữ liệu sau:

Hãy ghép tên các hợp chất hữu cơ ở cột (I) với các công thức cấu tạo phù hợp ở cột (II). Kết quả chính xác là

Câu 12: Đun nóng 6 gam CH3COOH với 6 gam C2H5OH có H2SO4 đậm đặc làm xúc tác. Tìm khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng đạt 80%?

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai ankan thu được 6,3 gam H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)thì khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 14: Ancol nào dưới đây khó bị oxi hoá nhất

Câu 15: Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam một axit hữu cơ đơn chức bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2,46 gam muối khan. Axit nói trên là:

Câu 16: Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen:

(1) Toluen;        (2) etylbezen;     (3) p–xylen;    (4) Stiren

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen thu được 4,42 gam hỗn hợp CO2 và H2O. X có CTPT là:

Câu 18: Cho các chất: CH3COOH, C2H5OH, H2CO3, C6H5OH. Tính axit được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải đúng là:

Câu 19: Chọn phát biểu sai:

Câu 20: Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về:

Câu 21: Cho phản ứng sau: C6H +  Br2 →  C6H5Br  + HBr

Tìm điều kiện phản ứng?

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon A thấy số mol CO2 sinh ra bằng 2 lần số mol H2O. Biết A là một ankin, công thức của A là:

Câu 23: Một hỗn hợp X gồm CH3OH; C2H5OH; C6H5OH  có khối lượng 28,9 gam phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 2M. Phần trăm theo khối lượng của C6H5OH là:

Câu 24: Hỗn hợp hai hidrocacbon là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên ta thu được 5,6 lít CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của hai hidrocacbon là:

Câu 25: Cho 3,15 gam hỗn hợp hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch brom 0,60 M. Công thức của hai anken và thể tích (đo ở đktc) của chúng là:

Câu 26: Để làm mất màu 200 gam dung dịch brom nồng độ 20% cần dùng 10,5 gam anken X. Công thức phân tử của X là:

Câu 27: Khi cho axetilen hợp nước có xúc tác HgSO4/H2SO4 ở 80oC thu được sản phẩm nào sau đây?

Câu 28: Chọn tên đúng của hidrocacbon sau:

                                         CH3   

                                          |

 CH─CH2─CH2 ─CH ─ C ─CH3     

                             |           |

                            CH3     C2H5     

Câu 29: Trong các hidrocacbon sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12Hidrocacbon nào là ankan và có 3 đồng phân?

Câu 30: Axit fomic không thể tác dụng với chất nào sau đây ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Thị Hồng Ngân 25 30 83% 25.88
2 Nguyễn Mind 10 30 33% 2.02
3 võ huyền 18 28 64% 26
4 Đặng Hồng Thanh 20 30 67% 31.93
5 Kim Thương 7 21 33% 45.6
6 Đặng Vân 16 30 53% 33.98
7 Bui thi tuoi 3 12 25% 45.73
8 Trường An 23 30 77% 13.28
9 Phạm Duy Thái 3 5 60% 7.85
10 Nhung Phan 12 30 40% 40.3
11 Thành Công Bùi 1 5 20% 0.82
12 Hang Nguyen 26 30 87% 27.25
13 Doan Dang 21 30 70% 23.22
14 Giang Duong 12 22 55% 45.32
15 PhuongThi Nguyen 12 18 67% 13.97
16 NguyễN CôNg TuyểN 6 29 21% 21.6
17 Ly Nguyễn 21 30 70% 34.03
18 Vinmini Bom 19 30 63% 25.37
19 Hoàng Thị Loan 24 30 80% 27.82
20 Qúa Khứ Tôn Thờ 19 30 63% 36.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11