Đề thi học kì hóa học 11 chương trình nâng cao - Trường THPT chuyên TN năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2119

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (1 điểm)

Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư đi qua A nung nóng được chất rắn B và khí C. Cho khí C hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH, thu được dung dịch D. Dung dịch D tác dụng được với dung dịch BaCl2 và với dung dịch NaOH. Cho chất rắn B tác dụng với dung dịch NaOH dư được dung dịch E và chất rắn F. Hòa tan chất rắn F vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch G, khí L (sản phẩm khử duy nhất). Viết sơ đồ phản ứng xác định thành phần của  B, C, D, E, F, G, L.

Câu 2: (1 điểm)

Cho phản ứng:

Fe3O4 + HNO3  \rightarrow NO2 (sản phẩm khử duy nhất) + ....

Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hoá và số phân tử HNO3 đóng vai trò môi trường là?

Câu 3: (1 điểm)

Để điều chế 1 tấn dung dịch HNO3 63% cần bao nhiêu m3 NH3 (đktc) với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%?

Câu 4: (1 điểm)

Tính độ dinh dưỡng của 1 loại lân chứa 80% Ca(H2PO4)2.

Câu 5: (1 điểm)

Trộn 2,75 lít dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 0,025M và NaOH 0,05M với 2,25 lít dung dịch HNO3 pH =1. Tính pH của dung dịch sau phản ứng?

Câu 6: (1 điểm)

Một bình kín dung tích (không đổi) 112 lít chứa N2, H2 (theo tỷ lệ thể tích tương ứng là 1: 4), áp suất 200 atm với một ít chất xúc tác thích hợp. Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa nhiệt độ về ban đầu thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3?

Câu 7: (2 điểm)

Cho 4,431g hỗn hợp Al và Mg tan vừa đủ trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được dung dịch A (không chứa NH4NO3) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không màu có khối lượng là 2,59g trong đó có 1 khí hóa nâu ngoài không khí.

Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. Cho A tác dụng hết với dung dịch NaOH 1M được kết tủa G. Tính thể tích dung dịch NaOH cần để khối lượng G thu được là nhỏ nhất.

Câu 8: (1 điểm)

Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)20,09M và NaOH 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Luân 0 0 0% 44.3
2 Nguyễn Minh Phương 0 0 0% 45.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11