Đề thi học kì I - Cơ bản và nâng cao (2) - trường THPT Minh Khai năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2195

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: (4 điểm): Hoàn thành phương trình phân tử, viết phương trình ion thu gọn:

    a. KOH  +  HCl \rightarrow

    b. Ba(NO3)+  Na2SO\rightarrow

    c. CuO  + HNO3   \rightarrow

    d. (NH4)2CO3  +  NaOH \rightarrow

Câu 2: (3 điểm):  a. Hoàn thành sơ đồ sau bằng các phương trình phản ứng:

N2 \overset{(1)}{\rightarrow}  NH3  \overset{(2)}{\rightarrow}  NO  \overset{(3)}{\rightarrow}  NO2

    b. Phân biệt 3 dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học:

K2CO3,KCl, K2SO4

Câu 3: (3 điểm): 

a. Cho 16,05 gam Fe(OH)3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch chứa a gam muối. Viết phương trình phản ứng xảy ra, tìm các giá trị V và a.

b. Hòa tan hoàn toàn 10,08 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí NO (ở đktc và là khí thoát ra duy nhất), tính khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11