Đề thi học kì I - Hóa 10 đề 102 trường THPT Minh Khai năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 2242

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các  nguyên tố  Mg (Z=12), Cl (Z = 17).

   a. Viết cấu hình electron của các nguyên tử và ion sau: Mg, Cl, Mg2+, Cl-

   b. Xác định vị trí của  Mg, Cl trong bảng tuần hoàn?

Câu 2: Cho các phân tử: MgCl2 , O2 , H2O

a.Cho biết các loại liên kết (cộng hóa trị không cực, cộng hoá trị có cực hay liên kết ion ) giữa các nguyên tử trong các phân tử trên.

b. Hãy viết công thức electron, Công thức cấu tạo của các phân tử có liên kết cộng hoá trị .

  - Cho biết điện hoá trị của các nguyên tố  trong phân tử có liên kết ion.

Câu 3:  Hãy cân bằng các phản ứng oxi hóa khử  sau theo phương pháp thăng bằng electron  (xác định số oxi hoá, nêu rõ chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá , sau đó cân bằng)

 1.  Fe2O3   +  CO  →  Fe +  CO2       

 2. CH4 + O2 →  CO2 + H2O

 3. Al +HNO3 → Al(NO3 )3+ N2 + H2O         

Câu 4: a. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố R có công thức RH4. Hợp chất oxit cao nhất của nó chứa 72,73 % oxi về khối lượng. Tìm tên R?

  b. Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm hai  kim loại nhóm II A ( ở hai chu kỳ liên tiếp ) tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch HCl 14,6%. Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn hữu quốc 0 0 0% 11.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10