Đề thi học kì I - Hóa 10 nâng cao trường THPT Chu Văn An năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2238

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Biết ion X2- và ion M+ có cấu hình electron lần lượt là: 1s22s22p63s23p6, [Ar]3d104s24p6. Viết cấu hình electron của nguyên tử X, M. 

Câu 2:  Viết cấu hình electron nguyên tử dưới dạng ô lượng tử các nguyên tố mà nguyên tử ở trạng thái cơ bản có 2 electron độc thân thỏa mãn 15 < Z < 30. 

Câu 3:  Hợp chất MX2 chứa 46,67% M về khối lượng. Trong nguyên tử nguyên tố M, số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nguyên tử nguyên tố X, số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 58. Xác định số khối của M, X.

Câu 4: a. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: BF3, C2H6.

b. Nguyên tử B và C trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào? (Biết ZB = 5; ZC= 6).

Câu 5:  Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Tỉ lệ khối lượng mol giữa hợp chất khí với hiđro và oxit cao nhất  của R là 17 : 71. Xác định nguyên tử khối của R. (Cho H = 1, O = 16)

Câu 6:  Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và cho biết chất oxi hóa, chất khử, quá trình oxi hóa, quá trình khử của mỗi phản ứng:

  a.  Mg +  HNO3  → Mg(NO3)2   +  NH4NO3  +  H2O

  b.  Na2SO3 +  KMnO4 +  NaHSO4 →  Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O  

Câu 7: Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị 6329Cu  và 6529Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.

a .Tính tỉ lệ phần trăm số nguyên tử các đồng vị của đồng trong tự nhiên.

 b.  Tính phần trăm khối lượng của 6329Cu , trong phân tử CuCl2

Câu 8: Cho 15 gam hỗn hợp gồm Mg và muối cacbonat của nó tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc).

a.  Tính khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu.

b.  Tính nồng độ C% của chất tan trong dung dịch X

 (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Cl = 35,5)

Câu 9: Sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố sau: X (Z  = 7),

Y (Z = 9),  R (Z =14), T (Z = 19). Giải thích sự sắp xếp đó.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn hữu quốc 0 0 0% 7.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10