Đề thi học kì I môn hóa 11 trường THPT Lê Thánh Tông (Đề 112) năm 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 23 câu - Số lượt thi : 2247

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trường hợp nào sau đây dẫn điện được

Câu 2: Phản ứng nào dưới đây có khí thoát ra?

Câu 3: Nguyên tử Si có cấu hình electron 1s22s22p63s23p2. Trong bảng tuần hoàn Si thuộc nhóm

Câu 4: Tính khử của C thể hiện ở phản ứng nào sau đây?

Câu 5: Liti nitrua có công thức là 

Câu 6: Khi nhiệt phân hoàn trong Mg(NO3)2 trong bình không có không khí thu được sản phẩm là?

Câu 7: Phương trình điện li đúng là:

Câu 8: Trong phân tử PH3, nguyên tố P có số oxi hóa là:

Câu 9: Axit nitric (HNO3) đặc, nguội tác dụng được với chất nào sau đây?

Câu 10: Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong số các chất sau?

Câu 11: Ion CO32- không phản ứng với ion nào sau đây 

Câu 12: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng với axit nitric đặc, nóng? 

Câu 13: Chất nào dưới đây tác dụng được với axit HCl ?

Câu 14: Đối với dung dịch axit mạnh HCl 0,10M và nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về pH của dung dịch sau đây là đúng?

Câu 15: Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl và khí Cl2 cho cùng một loại muối clorua là:

Câu 16: Muối Al4C3 có tên gọi là

Câu 17: Cho các chất: Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cr(OH)3, HCl. Chất có tính chất lưỡng tính là ?

Câu 18: Muối nào dưới đây là muối trung hòa?

Câu 19: Khí NH3 hoà tan vào nước thu được dung dịch amoniac. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch này thì 

Câu 20: Tự luận:

Viết PTHH dạng phân tử và dạng ion thu gọn của các phản ứng sau:

a./ FeSO4 + NaOH →

b./ K2CO3 + HNO3 → 

Câu 21: Cho 150 ml dung dịch H2SO4 0,1M vào 150 ml dung dịch NaOH 0,4M thu được dung dịch Z. Tính pH của dung dịch Z. 

Câu 22: phần riêng -cơ bản

Đốt cháy hoàn toàn 6,6g một hợp chất hữu cơ X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng CaCl2 khan, bình 2 đựng KOH dư. Kết quả, bình 1 tăng 5,4g; bình 2 tăng 13,2g. Biết rằng khi hóa hơi 6,6g X thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 2,4g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

a./ Tìm công thức phân tử của X

b./ Tính khối lượng khí O2 đã phản ứng

Câu 23: Phần riêng - nâng cao

Cho 3,90 gam hỗn hợp Mg và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X và 0,896 lít khí N2 (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc).

a./ Tính thành phần % khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp ban đầu.

b./ Cho dung dịch X tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1,05M.

 Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

 

Cho H=1, C = 12, O = 16, N = 14, Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, Na = 23, K = 39.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11