Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Phú Điền năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2089

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:     a. Điện trường tồn tại ở đâu và có tính chất gì?

    b. Phát biểu định nghĩa điện dung của tụ điện?

Câu 2: Phát biểu định nghĩa suất điện động của nguồn điện?

Câu 3: a. Phát biểu định luật Farađây thứ hai về điện phân.

 b. Một bình điện phân bằng dung dịch bạc nitrat, có dòng điện cường độ 2A chạy qua. Muốn cho lượng bạc bám vào catốt là 1,08g thì mất bao nhiêu lâu. Biết AAg =  108g/mol, n = 1, F = 96500C/mol.

Câu 4: Cho 2 điện tích q1 = 1,6.10-9C và q1 = -1,6.10-9C đặt cách nhau một khoảng 3cm trong chân không thì lực tương tác giữa chúng là bao nhiêu?

Câu 5: Dành cho ban cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ

với \zeta =15V và r = 2Ω, R1 =  R2 = 20Ω, R3 = 8Ω

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b. Tính công suất của nguồn điện.

c. Dùng ampe kế có điện trở không đáng kể mắc cực dương vào điểm A và cực âm vào điểm B. Hãy tìm số chỉ của ampe kế khi đó. 

Câu 6: Dành cho ban cơ bản 

Cho 2 điện tích q1 = 2.10-9C  và q2 = 8.10-9C đặt trong không khí tại A và B cách nhau 9cm. Hãy tìm cường độ điện trường tại vị trí điểm M cách A 3cm và cách B 6cm?

 

Câu 7: Dành cho ban nâng cao 

Cho mạch điện như hình vẽ

với \zeta =15V và r = 2Ω,

R1 =  R2 = 20Ω, R3 = 8Ω , điện trở của ampe kế không đáng kể, điện trở của vôn kế vô cùng lớn.

a. Tìm số chỉ của vôn kế

b. Tìm số chỉ của ampe kế.

c. Đổi chổ của vôn kế và ampe kế hãy tìm số chỉ của chúng.

Câu 8: Dành cho ban nâng cao 

 Cho 2 điện tích q1 = 2.10-9C  và q2 = 8.10-9C  đặt trong không khí tại A. và B cách nhau 9cm. Hãy tìm vị trí điểm M có cường độ điện trường bằng không?

 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11